epasit-logo

Bituumenkrunt epasit big

Kasutusvaldkond
epasit bigi kasutatakse betooni, poorbetooni, müüritise ja krohvi kruntimiseks enne vedelkile epasit ebl-i, bituumenpakskihtkatte, ühekomponentse epasit dib-i või bituumenpakskihtkatte või kahekomponentse epasit bkd/2k pealekandmist.

Omadused
epasit big on lahustivaba, reaktiivne vedelik, mis tahkestab aluspinna ja vähendab kapillaaride veeimavust.

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Võtta otsekohe seljast saastunud riietus. Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega. Kanda sobivaid kindaid, kaitseprille ja näokaitset.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjali jääke võib käidelda vastavalt jäätmekandele 15 24 02 (leelised, leelisesegud ja bensiin).

Pealekandmise tehnoloogia
Vajadusel tasandage ebaühtlused ja praod epasit MineralDicht mördiga. Laske tihendusmördil vähemalt 2 päeva kuivada.

Mitte töödeldavad pinnad, eelkõige metall-, klinker- ja klaaspinnad ning nendega sarnased pinnad tuleb eelnevalt kinni katta.

epasit big kanda pinnale lahjendamata kujul ühes tööetapis (poorbetooni korral kahes tööetapis), kuni selle küllastumiseni. Pinnale ei tohi aga jääda vedeliku kihti. Lasta 24 tundi imenduda.

Materjalikulu: umbes 0,3 l/m²

Seejärel kanda pinnale toode epasit ebl, epasit dib või epasit bkd/2k

Ladustamine: hoida kuivas ja jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Mitte hoida tsingist või alumiiniumist mahutites. Originaalpakendis säilib umbes 1 aasta.

Pakend: vedel, kasutusvalmis. Tarnitav 10 liitristes kanistrites.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_big.pdf

Share