mc-logo-535

MC-Centricrete FB

Mineraalne injektsioonisüsteem pragude täitmiseks müüritises ja betoonis

Omadused

  • madal viskoossus
  • injekteeritav > 0,6 mm laiustesse pragudesse ja võrreldava suurusega tühimikesse müüritises ja mördis
  • väikseim täidetava prao laius 0,2 mm
  • tardumise käigus ei esine mahu muutumist
  • suurepärased mehaanilised omadused
  • võimalik vuukide jäikliitmine
  • füsioloogiliselt sõbralik

Kasutuskohad

  • > 0,6 mm laiuste pragude sulgemine, isoleerimine ja strukturaalne parandamine betoonis, raudbetoonis ja muudes sarnastes konstruktsioonides
  • tühimike või kärgmoodustiste parandamine ja tugevdamine müüritises ja mördis
  • kuivade või niiskete pragude ja tühimike injektsioon

Paigaldus
Üldised nõuded
Enne injekteerimist määrata pragude olemus ja ulatus. Olulised näitajad on pragude tüüp, laius, tekkimise põhjus, liikuvus, pragude ja pealispinna olukord ja ligipääsetavus. Praod peavad olema puhtad õlist, rasvast ja muust saastest. Praod puhasta kuiva õlivaba suruõhuga.

Ettevalmistamine
Normaaltingimustes katta praod pinnatasandilt MC-DUR Kleber PU 47 või muu sarnase materjaliga enne injekteerimist ja paigaldada injektsioonitüüblid. Väljaanne “MC-Injektsioonisüsteemid” sisaldab juhtnööre selle kohta. Kuivad ja niisked praod või sarnased tühimikud injekteerida veega enne Centricrete FB paigalda-mist. Täidetavatest kohtadest eemaldada seisnud vesi.

Segamine
Centricrete FB valmistamiseks segada valmismõõdetud kogus vett Centricrete Additive vedelkomponendiga. Centricrete Additive kasutada reeglina vahekorras 2% pulberkomponendist (m.ü.k.). Centricrete FB (pulber) segada seejärel saadud seguvedeliku hulka. Segada kahelabalise segistiga. Optimaalse injektsioonimaterjali valmistamiseks kasutada vett ja pulbrit suhtes 0,6 ja segada pärast kõikide komponentide lisamist 10 minutit.

Paigaldamine
Centricrete FB injekteerida kuni 10–baarise survega. Tagada pidev materjali juurdevool injekteerimise käigus, et kindlustada ühtlane ja täielik täitumine. Sobiv injektsioonivarustus on näiteks MC-I910 injektsioonipump. Et saavutada prao optimaalne täituvus materjali kasutusaja jooksul, soovitame teisest injektsiooni Centricrete UF materjaliga. Injektsioonimaterjali segada pidavalt, et see ei settiks.

Puhastamine
Kõigi kasutatavate tööriistade puhastamiseks võib kasutada vett. Puhastamine peab toimuma materjali kasutusaja jooksul, seda nii tööde lõpetamise kui ka pikemate tööseisakute esinemisel. Kivistunud tsemendipastat on võimalik eemaldada ainult mehaaniliste meetoditega.

Ohutusnõuded
Kuna Centricrete FB (pulber) sisaldab tsemendi-osakesi ja reageerib aktiivselt niiskusega, kaitsta selle käitlemisel silmi ja nahka. Centricrete Additive kasutamisel ei ole vaja rakendada mingeid erilisi kaitseabinõusid. Täielikult kivistunud materjal on füsioloogiliselt ohutu. Kõiki injekteerimistöid tehes kanda sobivat kaitse-riietust: kaitseprillid, kindad jne. Ametlikud tervis-hoiu ja ohutusnõuded kehtivad kõigil juhtudel.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share