epasit-logo

Saneermördisegu epasit sg

Kasutusvaldkond
epasit sg on mõeldud õhukese kihina pealekandmiseks tootega epasit MineralSanoPro Ipf-WTA kaetud pindadele, et saada väga sile pealispind.

Omadused
epasit sg on valmissegatud väga peeneteraline valge tsementmördisegu. epasit sg ei sisalda kromaati vastavalt TGRS 613/Giscode ZP 1 nõuetele.

Tehnilised andmed:
Värskelt pealekantud segu tihedus 1,7 kg/dm³
Kuivanud segu tihedus 1,5 kg/dm³
Kapillaarne veeimavus 0,4 kg/m²h½
Difusioonitakistuse konstant (μ-väärtus) 16
Veeauru läbilaskvus (Sd-väärtus): 0,016 m

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid ja kuivsegu utiliseerida nagu ehituspraht.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind puhastada tolmust, mustusest ja naket takistavatest osakestest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määrust (VOB). Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 °C kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid. Tugevalt imavaid aluspindu eelnevalt niisutada.

Segada 30 kg kott epasit sg-d u. 10,5 l puhta veega kuni segu ei sisalda enam tükke ja on kergesti töödeldav. Pinnale kanda kuni 1 mm paksuse kihina teraskelluga. Paksema kihi saamiseks kasutada peeneteralist segu epasit sef või jämedateralist segu epasit seg. Valmis segatud materjal kasutada ära ühe tunni jooksul. Sooja ja kuiva ilma korral hoida pind kuni kivistumiseni niiske (riputades üles niisked rätikud, pinda ettevaatlikult niisutades).

epasit sg võib umbes 2 nädalat pärast pealekandmist üle katta saneerkrohviga epasit spf või lubivärviga epasit kfa.

Materjalikulu: u. 1 kg/m² 1 mm paksuse kihi korral.

Ladustamine: hoida kuivas. Säilib u. 6 kuud.

Pakend: tarnitakse kuiva valmisseguna 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_sg.pdf

Share