epasit-logo

epasit MineralDicht plast

Kasutusvaldkond
Mineraalne isoleerkate, mis järgib DIN 18195-2 nõudeid ning mida kasutatakse ehitiste ja konstruktsioonide kaitseks maapinna niiskuse, survealuse ja survevaba vee eest. Ei sobi pragude/vuukide sildamiseks.

Materjali võib paigaldada:
– Vertikaalse isolatsioonina maaga kokkuputes olevatel konstruktsioonidel,
– Vertikaalse isolatsioonina seinte tihendamiseks väljastpoolt (ka järeltihendusena),
– Alusplaatide ja vundamentide tihendamiseks,
– Vertikaalse isolatsioonina veepritsmetele avatud soklitele,
– Lõikuvate pindade isolatsioonina seina ja põhjaplaadi kokkupuutekohas,
– Isolatsioonina sisemise veesurve vastu (ka järeltihendusena),
– Sisemise isolatsioonina välise veesurve vastu,
– Isolatsioonina ajutise sisemise veesurve vastu ehitusetapi käigus.

epasit MineralDicht plast paigaldatakse:
– Raudbetoonile
– Täisvuukidega tellismüüritistele
– Tsementmördile

epasit MineralDicht plast on sobiv aluskiht tasanduskrohvile, lubikrohvile, lubitsementkrohvile ja tsementkrohvile, aga ka katteplaatidele ja –tahvlitele.

OLULINE: epasit MineralDicht plast ’i kasutamiseks tuleb koostada selgesõnaline leping. Viitamisest kinnitustele VOB või DIN 18195 ei piisa!

Omadused
epasit MineralDicht plast on halli värvi mineraalne isolatsioonivahend. Seda võib peale kanda võõbates, kelluga paigaldades või pihustades. Kombinatsioonis vedelkomponendiga epasit dsf muutub epasit MineralDicht plast nii paindlikuks, et seda on võimalik kanda pinge all olevatele ja pragunenud aluspindadele (vt ka Technisches Merkblatt (tehniline reklaamleht) „epasit MineralDicht flex“).
epasit MineralDicht plast’il on kasutamiskõlblikkust tõendava dokumendina olemas ehitusjärelevalve poolt antud tunnistus Nr. P-58.004 vastavalt DIN 18195-2 ning ehituseeskirjade loend A osa 2 jooksev nr. 2.4.9, väljaanne 2011/1 „Mineralische Dichtungsschlämme für Bauwerksabdichtungen“ (Mineraalsed isolatsioonid hoonete tihendamiseks). Toode allub tehase poolt regulaarselt läbiviidavale tootekontrollile vastavalt ehituseeskirjade loendile, lisa 3.

epasit MineralDicht plast on kroomivaene, vastab TGRS 613/Giscode ZP 1.

Ohutusnõuded: Ärritab nahka. Tõsiste silmakahjustuste oht. Vältida laste kätele sattumist. Vältida pulbritolmu sissehingamist. Kokkupuutel silmadega loputada ohtra veega ning konsulteerida arstiga. Tööd tehes kanda selleks ettenähtud kaitseriietust. Kanda selleks ettenähtud kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse võib viia ainult täielikult tühjendatud pakendid. Materjalid võib tahkeks massiks temperdada või realiseerida pulbri kujul sarnaselt ehituskillustikuga.

Paigaldamine
Aluspind peab olema tugev, koormust taluv ja vaba naket halvendavatest ainetest. Betoonpind peab olema vaba suurtest pooridest, kruusapurust, pragudest ja teravatest servadest. Võimalikud betoonis sisalduvad või selle küljes olevad lisandid ei tohi isolatsioonimaterjalile negatiivset mõju avaldada. Betoonis leiduvad süvendid või praod tuleb enne pinna isoleerimist täita tsementmördiga. Vuukidega müüritised tuleb tsementmördiga (epasit MineralDicht sperr) vähemalt 10 mm paksuse kihiga üle krohvida. Täisvuukmüüritisele võib epasit MineralDicht plastli kanda otse.

Mitte töötada temperatuuril alla +5 °C või kui on oodata külma või vihma, samuti mitte kanda külmunud aluspinnale. Vajadusel võib pinda eelnevalt veidi niisutada.

epasit MineralDicht plast segada puhta veega ühtlaseks massiks, jälgides, et tükke sisse ei jääks. Veetarve: u. 8,5 l/kott võõbatava koostise jaoks, u. 7,5 l/kott kelluga pealekantava koostise jaoks. Töödeldavuse parandamiseks võib lisada liimemulsiooni (epasit he, u. 1 l/kott). epasit MineralDicht plast’i võib töödelda ka selleks ettenähtud krohvimisseadmetega.

Paigaldada vähemalt 2 kihti (kaitseks maapinna niiskuse ja survevaba vee vastu) ning vähemalt 3 kihti (kaitseks survealuse vee vastu või horisontaalse isolatsioonina), kasutades iga kihi puhul sama konsistentsiga materjali. Ooteaeg kahe kihi pealekandmise vahel peab olema vähemalt nii pikk, et järgmise kihi paigaldamine ei kahjustaks eelmist. Paigaldades hoida nõutud kihipaksust kõigis äärtes ja nurkades. Enne töö katkestamist valmissegatud materjal lõpuni ära kasutada. Niiske maapinna ja survevaba vee puhul peab kuivkihi minimaalpaksus olema 2 mm, survealuse vee puhul 3 mm. Kuivkihi maksimaalpaksus on 5 mm. Kontrollige kuivkihtide paksust!

Materjalikulu: Niiske maapinna ja survevaba vee puhul u. 4 kg/m² (vastab u. 2 mm kuivkihile). Survealuse vee puhul u. 7 kg/m² (vastab u. 4 mm kuivkihile). Andmed materjalikulu kohta on ära toodud kuivmördi pakendil.

Valmissegatud matejal kasutada ära 2 tunni jooksul. Töötlusaeg on lühem kõrgete ja pikem madalamate temperatuuride juures. Värske materjali saab seadmetelt veega eemaldada.

Liiga kiire kuivamise eest kaitsta 3 päeval jooksul päikese, kuumuse ja tuule eest. Vajadusel niisutada.
Koormatav ja kasutatav kõige varem 10 päeva möödudes. Kahjustuste parandamiseks valminud kattel võib kasutada epasit MineralDicht plast’i. epasit MineralDicht plast’ i isolatsiooniga kaetud pindu kaitsta selelks ettenähtud kaitsekattega vastavalt DIN 18195-10. Vundamendikraavid täita vastavalt ettenähtud juhistele.

Ladustamine: hoida kuivas keskkonnas; säilivusaeg u. 6 kuud.

Pakend: kuivmört, tarnitakse 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_MineralDicht_plast.pdf

Share