epasit-logo

Hallituse ja seenkahjurite tõrjevahend epasit ex

Kasutusvaldkond
epasit ex on biotsiitse toimega vedelik mikroorganismide nagu bakterid, seened, hallitus, mädanik ja vetikad hävitamiseks müüritistelt, betoonilt, krohvilt, tapeedilt ja värvilt. Pindadel, mis lõpuks eemaldatakse (tapeet, krohv), kasutada toodet epatherm etb.

Omadused
epasit ex on vedel lahus, mis hävitab mikroorganismid ja pakub pikaajalist kaitset, seda eeldusel, et toimeained ei uhuta välja.

epasit ex on registreeritud BauA-s (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Töökaitse ja Töömeditsiini Inspektsioon) numbri all N-32943.

Tehnilised andmed:
pH väärtus u. 6
Tihedus u. 1,0 kg/dm³
Külmumistemperatuur u. 0 °C
Keemistemperatuur u. 100 °C

Ohutusnõuded: allaneelamisel tervistohustava toimega. Põhjustab söövitust. Auru mitte sisse hingata. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vahendi kasutamisel kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja -prille/näokatet. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda koheselt arsti poole (võimalusel näidata toote etiketti või ohutuskaarti).
epasit ex ei ole ohtlike ainete käsitlemist reguleerivate määruste ega liiklusõiguse kohaselt ohtlik toode.

Jäätmekäitlus: jäätmed viia vastavalt erijäätmeid käsitlevatele eeskirjadele selleks ettenähtud erijäätmete kogumispunkti.

Pealekandmise tehnoloogia
Pinna töötlemine: epasit ex kanda nakatunud pindadele pintsliga või ettevaatlikult pritsides;
lasta mõjuda 3–5 tundi ning seejärel pind puhastada (käsna või harjaga). Peale seda töödelda pind epasit ex’iga veelkord üle.

Süvatöötlus: organismide korral, mis tungivad sügavale aluspinda (seened, mädanik) töödelda pealispinda kõigepealt epsit ex’i või epatherm etb’ga, et hoida ära organismide edasine levik. Kogu nakatunud krohv eemaldada, vuugid välja kraapida. Kogu eemaldatud materjal panna plastikkotti ja see tihedalt sulgeda. Sügaval pinnases asuvate organismide hävitamiseks nakatunud pind põhjalikult põletiga puhastada. epasit ex injekteerida puuraukmeetodil: puurida müüritisse augud horisontaalselt või allapoole kaldega 20 x 20 cm mustriga (= 25 puurauku m² kohta). Augu läbimõõt 13 mm, sügavus u. 2/3 müüritise kogupaksusest. Paigaldada epasit injektor. Suruda sisse epasit ex’i kuni küllastumiseni. Eemaldada injektor ja sulgeda ava (nt seinaparandusseguga epasit msp). Lõpuks töödelda pind epasit ex’iga veelkord üle.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_ex.pdf

Share