mc-logo-535

MC-Centricete MV

Mineraalne injektsioonisüsteem müüritise pragude jäigaks ühendamiseks

Omadused

  • madala viskoossusega tsemendipasta
  • 0,8 kuni 3 mm laiuste pragude ja tühimike täitmiseks müüritises ja mördis
  • väikseim täidetava prao laius 0,5 mm
  • tardumise käigus ei esine mahumuutusi
  • vastupidav sulfaatide rünnakule
  • võimaldab veeauru vabanemist
  • füsioloogiliselt sõbralik

Kasutuskohad

  • müüritise pragude injekteerimine
  • tühimike ja pooride täitmine
  • eriti sobiv ajaloolistele ehitistele, mille kohta kehtivad konserveerimisnõuded

Paigaldus

Üldised nõuded
Enne injekteerimist määrata kindlaks pragude süsteemi olemus ja ulatus. Olulised näitajad on pragude tüüp, laius, tekkimise põhjus, liikumine, pragude ja pinna olukord ning ligipääsetavus. Praod peavad olema puhtad õlist, rasvast ja muust saastest. Võimaluse korral puhastada praod kuiva õlivaba surveõhuga.

Ettevalmistamine
Normaaltingimustes katta praod pinnatasandilt MC-DUR Kleber PU 47 või muu sarnase materjaliga ja paigaldada injektsioonitüüblid. Juhtnööre selle kohta vt “MC-Injektsioonisüsteemid”.

Mõningad märkused ja pinna ettevalmistamine
Centricrete MV on injektsioonimaterjal, mis kivistub hüdrauliliselt. Pragusid võib Centricrete MV kasutades täita kuni 10 baarise rõhuga. Centricrete MV injekteerimiseks kasutada puurauktüübleid või pindmisi tüübleid. Pärast tüübliaukude puurimist eemaldada tolm ja puhastada avad kuiva õlivaba surveõhuga.
Pindmiste tüüblite kasutamisel tuleb pind vastavalt ette valmistada. Lahtised osakesed eemaldada sobivate vahenditega ja ettevalmistatud pind puhastada kuiva õlivaba surveõhuga.

Paremate injektsioonitulemuste saavutamiseks
võib kuivadesse müüritise osadesse injekteerida eelnevalt vett, aga ainult juhul, kui vesi ei tekita mingeid kahjustusi.

Segamine
Centricrete MV valmistamiseks segada valmis-mõõdetud kogus vett Centricrete Additive vedela komponendiga. Centricrete Additive kasutada reeglina vahekorras 2% pulberkomponendist (m.ü.k.). Centricrete MV (pulber) segada seejärel saadud seguvedeliku hulka. Segada kahelabalise segistiga suure kiirusega (> 600 p/min). Optimaalse injektsioonimaterjali valmistamiseks kasutada vett ja pulbrit suhtes 0,45 ja segada pärast kõikide komponentide lisamist 10 minutit.

Paigaldamine
Centricrete MV injekteerida +5 °C kuni +35 °C temperatuuri juures. Valmissegatud materjal kasutada ära tunni aja jooksul. Injektsiooni käigus võib rõhk olla kuni 10 baari. Injekteerimise käigus tagada pidev materjali juurdevool, et kindlustada ühtlane ja täielik täitumine. Injektsioonimaterjali tuleb pidevalt segada, et see ei settiks. Sobiv injektsioonivarustus on näiteks injektsioonipump MC-I910.

Puhastamine
Kõigi kasutatavate tööriistade puhastamiseks võib kasutada vett. Puhastamine peab toimuma materjali kasutusaja jooksul, seda nii tööde lõpetamise kui ka pikemate tööseisakute korral. Kivistunud tsemendi-pastat on võimalik eemaldada ainult mehaaniliste meetoditega.Ohutusnõuded
Centricrete MV on täielikult kivistununa füsioloogi-liselt ohutu. Kuna Centricrete MV (pulber) sisaldab tsemendiosakesi ja reageerib tugevasti niiskusega, tuleb kaitsta silmi ja nahka. Injekteerimistöid tehes tuleb kanda sobivat kaitseriietust, nagu prillid, kindad jms. Ametlikud tervishoiu ja ohutusnõuded kehtivad kõigil juhtudel.

Rohkem infot märklehelt.

Share