mc-logo-535

MC-Mycoflex 4000SP

Kemikaalikindel tiksotroopne polüsulfiid vuugitäide

Omadused

  • Kahekomponentne polüsulfiidkautšuk
  • Kõrge kemikaalikindlus (vt. “Table of Resistances”)
  • Liikumisvõime 25%
  • Hermeetikupüstoliga pealekantav, tiksotroopne – vertikaalsetele pindadele

Kasutuskohad

  • Elastne tihendusmaterjal vertikaalsetele deformatsioonivuukidele, mis peavad vastu võtma vedelate kemikaalide põhjustatud suurt keemilist koormust.
  • Betoonsillutiste tihendamine vastavalt KIWA standardile kütusehoidlates ja tanklates
  • Vuukide tihendamine liiklusega aladel

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine
Vuugi kuju ja mõõtmed peavad olema vastavuses DIN 18540 nõuetega. Põrandavuukide puhul tuleb järgida tehnilist andmelehte nr 1 “Põrandavuukide tihendamine elastse vuugitäitematerjaliga” ja tehnilist andmelehte nr 6 “Vuukide tihendamine elastse täitematerjaliga tanklate liiklusega aladel”, mille on välja andnud Tihendusmaterjalide Tööstuslik Komitee (IVD).

Vuugi servad peavad koormusele vastupidamiseks olema piisava tugevusega, vastasel juhul tuleb neid tugevdada. Vuugi servad peavad olema puhtad, kuivad ja vabad õlist, tolmust, rasvast, tsemendipiimast jm saastest. Pinna jääkniiskus ei tohi olla üle 4%. Kui vuugid on kaetud (impregneeritud, tihendatud, kaetud), tuleb teha sobivustest katte ja pealekanta-va tihendusmaterjali vahel. Vuugi laiuse projekteerimisel tuleb arvestada Mycoflex 4000SP 25% liikumisvõimega ja oodatava mehaanilise koormusega.

Kruntimine ja täitmine
Vuugi servad krunditakse kiiresti kuivava, lahustit sisaldava epoksüvaiguga Mycoflex 4100TS. Kui täitematerjali läheduses kaetakse kogu ala, tuleb vuugi servad ja pinnad katta üks kord Mycoflex 4100TS-ga. Soovitatav on panna vuugi servadele teip, et tagada puhas viimistlus. Teip tuleb eemaldada pärast vuugitihendusmaterjali silumist. Kui siseruumides tuleb töötada lahustivabade materjalidega, võib krundina kasutada ka MC-DUR 1264. Sügavate vuukide korral tuleb täitematerjalina kasutada Mycoflex Fugenfüller PE polüetüleen ümarprofiili. Vuugi sügavus ei tohi olla üle 50% laiusest, kuid peab olema vähemalt 10 mm. Kui täitematerjali paigaldada ei ole võimalik, tuleb vältida tihendusmaterjali nakkumist vuugipõhjaga, selleks tuleb vuuki panna polüetüleenriba. Ooteaeg pärast kruntimist ja enne tihendamist Mycoflex 4000SP-ga on minimaalselt 1 tund ja maksimaalselt 10 tundi temperatuuril +20 °C.

Segamine
Mycoflex 4000SP koosneb alusmaterjalist ja kõvendist, mis on valmismõõdetud pakendeis. Enne paigaldamist segada alusmaterjali ja kõvendit aeglaselt pöörleva elektritrelliga (200–400 p/m). Segada tuleb väga hoolikalt (kraapida purgi seinu, liigutada segajat üles alla, vältida õhumullide teket). Valmissegul peab olema ühtlane värv, triipe esineda ei tohi.

Paigaldamine
Võib paigaldada nii käsitsi kui püstoliga. Tihendamisel tuleb kasutada õhuga töötavaid püstoleid rõhuga 3–4 bar.
Mycoflex 4000SP paigaldamisel vältida õõnsuste ja õhumullide teket. Paigaldamisel horisontaalpinnale pole hilisem silumine vajalik.

Materjali kasutusaeg +20 °C ja 50% suhtelise niiskuse juures on umbes 2 tundi. Kõrgemad temperatuurid ja suurem õhuniiskus lühendavad ja madalamad temperatuurid piken-davad kasutusaega. Üldine reegel on järgmine: temperatuuri kõikumine +10 ºC vastavalt kas lühendab või pikendab kasutusaega kaks korda. Juba tarduma hakanud materjali ei tohi enam kasutada. Siluda võib vaid paigaldatud materjali, mis ei ole veel pinnale kilet moodustanud.

Ohutus
Mycoflex 4100TS ja Mycoflex 4000SP paigaldamisel järgida pakendil olevat kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid.

Rohkem infot toote märklehelt.

Share