epasit-logo

Hüdroisoleerkate epasit MineralDicht flex

Kasutusvaldkond
epasit MineralDicht flex on mineraalne hüdroisoleerkate vastavalt ehitiste hüdroisolatsiooni standardile DIN 18195-2 ning on mõeldud ehitiste ja ehitusosade kaitseks pinnase niiskuse, survevaba ja survelise vee eest. Materjali võib paigaldada:
– vertikaalse hüdroisolatsioonina maaga kontaktis olevatele konstruktsioonidele
– vertikaalse hüdroisolatsioonina seina sokliosasse
– hüdroisolatsioonina seina ja põhjaplaadi kokkupuutekohta
– hüdroisolatsioonina sisemise veesurve vastu
– sisemise hüdroisolatsioonina välise veesurve vastu
– hüdroisolatsioonina ajutise sisemise veesurve vastu ehituse ajal.

Toodet epasit MineralDicht flex paigaldatakse:
– raudbetoonile
– täisvuukidega tellismüüritisele
– tsementmördile (erand: seinast tungiv niiskus)

Vertikaalse ja horisontaalse hüdroisolatsioonina maaga kontaktis olevatel konstruktsioonidel veesurve vastu on kasutatav kuni vundamendi sügavuseni 3 m alla maapinna, mahutitel

Pinnasega kokkupuutuvate ehitisosade vertikaalsel ja horisontaalsel isoleerimisel kuni 3 m sügavuselt survevee vastu, aga ka kuni 5 m veetõkkega hoidlates on terasbetooni arvestuslikuks pragude tasandamise piiranguks ≤ 0,2 mm. epasit MineralDicht flex sobib aluspinnaks kivipõrandatele, lubi-, lubitsement- ja tsementkrohvidele ja katteplaatidele, samuti on ta kasutatav epasit vuugilindi kleepimiseks.

OLULINE: hüdroisoleerkatte epasit MineralDicht flex paigaldamine peab olema lepinguga selgelt sätestatud. Viitest ehitusteenuste töövõtu määrusele (VOB) ega standardile DIN 18195 ei piisa.

Omadused
epasit MineralDicht flex koosneb kahest komponendist:
– mineraalne hüdroisolatsioonisegu epasit MineralDicht plast (kuiv mört)
– lahustivaba vedelkomponent epasit dsf (segamiseks).

epasit MineralDicht flex’i võib kasutada pragude sildamiseks.

epasit MineralDicht flex’i kasutamiseks on väljastatud ehitusjärelvalve sertifikaat nr P-58.005 vastavalt standardile DIN 18195-2 ja ehitusreeglistiku A osa 2 lfd nr 2.4.9 väljaandele 2011/1 “Mineraalsed tihendussegud ehitiste hüdroisolatsiooniks”. Tootja kontrollib toodet pidevalt vastavalt ehitusreeglistiku lisale 03. epasit MineralDicht flex ei sisalda kromaati vastavalt TGRS 613/Giscode ZP 1 nõuetele.

Ohutusnõuded: vedelkompenent epasit dsf: silma sattumisel loputada kohe rohke külma veega. Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. Naha kokkupuutumisel pesta vee ja seebiga. Allaneelamise korral pöörduda arsti poole. Mitte lasta sattuda põhjavette ega veekogudesse.
Kuiv mört epasit MineralDicht plast: ärritab silmi. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehituspraht või nagu latekssegud ja -emulsioonid.

Pealekandmise tehnoloogia
Aluspind peab olema tugev, kandev ning sellel ei tohi olla naket takistavaid osakesi. Betoonaluspinnal ei tohi olla poore, pragusid, teravaid servi ega muid ebatasasusi. Teha kindlaks, et betoon ei sisalda lisandeid ega ole töödeldud ainetega, mis võivad kahjustada hüdroisoleerkatet.

Enne hüdroisoleerkatte paigaldamist tasandada poorid tsementmördiga. Vuukidega müüritis krohvida epasit MineralDicht sperr’iga või tsementmördiga (minimaalne kihipaksus 10 mm). Täisvuukmüüritisele võib epasit MineralDicht flex’i otse peale kanda. Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui on oodata miinuskraade või vihma või kui alupind on külmunud. Vajadusel aluspinda eelnevalt niisutada.

30 kg epasit MineralDicht plast’i kott segada hoolega10 l vedela komponendi epasit dsf’ga, kasutada aeglase käiguga segamisdrelli.

Maapinna niiskuse ja survevaba vee vastu kanda peale minimaalselt 2 kihti hüdroisoleerkatet, survelise vee vastu või horisontaalse hüdroisolatsioonina minimaalselt 3 kihti. Iga kihi materjal peab olema sama konsistentsiga. Ooteaeg kahe kihi pealekandmise vahel peab olema vähemalt nii pikk, et järgmise kihi pealekandmine ei kahjustaks eelmist. Pealekandmisel hoida minimaalpaksust kõigis äärtes ja nurkades. Tööpause ei tohi teha nurkades. Kuiva kihi minimaalpaksus maapinna niiskuse ja survevaba vee vastu on 2 mm, survelise vee vastu 2,5 mm. Suurim kuiva kihi paksus on 5 mm.

Materjalikulu: maapinna niiskuse ja survevaba vee kaitseks isoleerimisel on materjalikulu 3 kg/m•, survelise vee kaitseks 4 kg/m•. Materjalikulu arvestamise aluseks on kuiva mördi kulu.

Valmis segatud materjal kasutada ära 30 minuti jooksul. Töövahendid kohe pärast kasutamist veega puhastada.

Vältida värskelt kaetud pindade kiiret kuivamist päikese, kõrge temperatuuri ja tuule mõjul umbes 3 päeva jooksul. Vajadusel pinda niisutada. Kate on koormatav ja kasutatav kõige varem 10 päeva pärast. Kaetud pinnale jäänud vead võib parandada sama tootega. Elastse hüdroisolatsiooniga kaetud pindu kaitsta sobiva kaitsekattega vastavalt standardile DIN 18195-10. Vundamendisüvend täita vastavalt tavapärastele ehitusnõuetele.

Ladustamine: mineraalset kuiva hüdroisoleersegu epasit MineralDicht plast hoida kuivas. Vedelkomponenti epasit dsf hoida külmumise eest. Mõlemad komponendid säilivad u. 6 kuud.

Pakend: epasit MineralDicht plast’i tarnitakse kuivseguna 30 kg kottides, vedelkomponenti epasit dsf 10 l kanistrites.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_MineralDicht-flex.pdf

Share