epasit-logo

Veetihe kuivmört epasit dp

Kasutamine
epasit dp on ette nähtud ehitiste ja nende osade hüdroisoleerimiseks surve- ja kapillaarvee vastu.
epasit dp kantakse epasit saneerimissüsteem 2000 raames maapinnaga kokkupuutuvale pinnale maksimaalselt kuni 30 cm kõrgusele maapinnast (pritsmevee piirkond). epasit dp sobib sillutus- ja keraamiliste plaatide aluspinnaks, rennide kujundamiseks jne.

Omadused
epasit dp on mineraalne kuivmört vastavalt standardile DIN EN 998-1, mis koosneb mineraalsetest sideainetest ning täitematerjalidest. epasit dp on madala kromaadisisaldusega vastavalt TGRS 613 / Giscode ZP 1.

epasit dp on allutatud ettevõttesisesele tootmisohjele ja välisele järelevalvele Baden-Württembergi liidumaa ehitusmaterjalide järelevalve- ja sertifitseerimisliidu (BÜV-ZERT) poolt.

Tehnilised andmed: vt toote märklehte

Ohutusjuhised: Ärritab nahka. Võib põhjustada ohtlikke silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tolmu ei tohi sisse hingata. Vältida kokkupuutumist nahaga. Silma sattumisel loputada silma põhjalikult veega ja konsulteerida arstiga. Töö ajal kanda sobivat kaitseriietust. Kanda sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: Jäätmekäitlusse anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Materjali jäägid võib ära visata kõvade või pulbriliste ehitusjäätmetena.

Paigaldamine
Aluspind puhastada tolmust ja lahtistest osadest, muus osas kehtivad ehitustööde eeskirjad.
Materjali ei tohi paigaldada külmunud pinnale, kui temperatuur on alla +5 °C ja kui on oodata pakast. Aluspinda tuleb eelnevalt piisavalt niisutada.
Eelnevalt kanda aluspinnale nakkekrohv epasit hb.

epasit dp segada puhta veega kuni sobiva konsistentsi saavutamiseni. Veekulu u 5,5 liitrit 30 kg koti kohta. epasit dp-d võib paigaldada ka sobivate krohvimismasinatega.

Ühe tööetapi jooksul paigaldatava kihi paksus on kuni 1,5 cm. Valmissegatud mört tuleb ära kasutada 2 tunni jooksul.

Kulunorm: 1 cm paksuse kihi korral u 20 kg/m² kohta.

Säilitamine: Hoida kuivas kohas, säilitusaeg u 6 kuud.

Pakend: Kuivmört, saadaval 30 kg kottides.

Rohkem infot toote märklehelt  epasit_dp.pdf

Share